Učeničke stipendije

JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK

GRADA VALPOVA

DODJELA UČENIČKIH STIPENDIJA GRADA VALPOVA

UVJETI  ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na dodjelu učeničkih stipendija Grada Valpova, pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o dodjeli učeničkih stipendija Grada Valpova („Službenom glasniku Grada Valpova“ br. 10/20), imaju svi učenici koji:

 • su državljani Republike Hrvatske (što dokazuju preslikom domovnice);
 • imaju status redovitog učenika i koji su po prvi puta upisani u školsku godinu (što dokazuju potvrdom o upisu u određeni program srednje škole);
 • imaju prebivalište na području grada Valpova (što dokazuju uvjerenjem o prebivalištu izdanim od strane nadležne policijske uprave ne starije od trideset (30) dana od dana objave natječaja);
 • nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta (što dokazuju osobnom izjavom danom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću).

Učeničke stipendije dodjeljuju se u dvije kategorije:

 1. STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE;
 2. STIPENDIJE ZA UČENIKE PO SOCIJALNOM STATUSU.

Prijavu na Javni natječaj punoljetni učenici podnose osobno, a za maloljetne učenike prijavu na natječaj podnosi roditelj odnosno zakonski zastupnik na odgovarajućem obrascu kojeg utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu učeničkih stipendija Grada Valpova i koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Učenik može podnijeti zahtjev za dodjelu učeničke stipendije Grada Valpova samo u jednoj (1) kategoriji po vlastitom izboru.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir za dodjelu stipendija za nadarene učenike su sljedeći:

 1. Opći uspjeh učenika iz svih predmeta u prethodnoj godini obrazovanja;
 2. Sudjelovanje na natjecanjima u organizaciji škole i u natjecanjima u izvanškolskim aktivnostima u prethodnoj godini obrazovanja;
 3. Pohađanje nastavnog programa Srednje škole Valpovo.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir za dodjelu stipendija za učenike po socijalnom statusu su sljedeći:

 1. Opći uspjeh učenika iz svih predmeta u prethodnoj godini obrazovanja;
 2. Socijalno-materijalni status učenika;
 3. Pohađanje nastavnog programa Srednje škole Valpovo.

VISINA NOVČANE POMOĆI

Visina učeničkih stipendija određuje se Odlukom Gradonačelnika Grada Valpova zasebno za svaku pedagošku godinu.

UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelj prijave za dodjelu stipendija za nadarene učenike dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac prijave na Javni natječaj (vlastoručno potpisan);
 2. Preslika osobne iskaznice punoljetnog učenika te roditelja odnosno zakonskog zastupnika ukoliko je učenik maloljetan;
 3. Preslika domovnice;
 4. Potvrda o upisu u određeni program srednje škole izdana od strane nadležnog tijela;
 5. Uvjerenje o prebivalištu izdano od strane nadležne policijske uprave ne starije od trideset (30) dana od dana objave Javnog natječaja;
 6. Preslika svjedodžbe o uspješno završenoj prethodnoj godini obrazovanja;
 7. Preslika diplome ili druge službene potvrde nadležnog tijela o sudjelovanju na natjecanjima u organizaciji škole i u natjecanjima u izvanškolskim aktivnostima u prethodnoj godini obrazovanja.

Podnositelj prijave za dodjelu stipendija za učenike po socijalnom statusu dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac prijave na Javni natječaj (vlastoručno potpisan);
 2. Preslika osobne iskaznice punoljetnog učenika te roditelja odnosno zakonskog zastupnika ukoliko je učenik maloljetan;
 3. Preslika domovnice;
 4. Potvrda o upisu u određeni program srednje škole izdana od strane nadležnog tijela;
 5. Uvjerenje o prebivalištu izdano od strane nadležne policijske uprave ne starije od trideset (30) dana od dana objave Javnog natječaja;
 6. Preslika svjedodžbe o uspješno završenoj prethodnoj godini obrazovanja;
 7. Preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je učenik bez oba roditelja (ukoliko je primjenjivo);
 8. Preslika rješenja nadležnog tijela da je učenik dijete s teškoćama u razvoju (ukoliko je primjenjivo);
 9. Preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko učenika uzdržava samohrani roditelj ili odgovarajući dokaz da učenik živi u jednoroditeljskoj obitelji (ukoliko je primjenjivo);
 10. Preslika rješenja o priznavanju prava na minimalnu zaštićenu naknadu od strane nadležnog tijela (ukoliko je primjenjivo);
 11. Potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenom roditelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ukoliko je primjenjivo).

Prijave za dodjelu učeničkih stipendija Grada Valpova dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Javnog natječaja na sljedeću adresu: Grad Valpovo, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, uz naznaku – „Učeničke stipendije Grada Valpova“.

Prijava se podnosi isključivo na Obrascu koji se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Valpova www.valpovo.hr.

Dodatne informacije u svezi ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova kod Jelene Ivanišić, mag.oec., osobnim dolaskom, putem telefona br. 031/ 656 – 213 ili slanjem upita elektronskom poštom na adresu: jelena.ivanisic@valpovo.hr.

UPRAVNA PRISTOJBA

Postupak je oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.

PRAVNI LIJEK

/

PRAVNI TEMELJI

Pravilnik o dodjeli učeničkih stipendija Grada Valpova („Službenom glasniku Grada Valpova“ br. 10/20).