Upravni odjel za Gospodarstvo i društvene djelatnosti

Pročelnik Upravnog odjela za Gospodarstvo i društvene djelatnosti:

Marko Vuksanić, univ.spec.oec.
Mob: +385 98 9005 794
Tel: +385 31 656 206
E-mail: marko.vuksanic@valpovo.hr
Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Službenici i namještenici u Upravnom odjelu za Gospodarstvo i društvene djelatnosti:

Miroslava Bakša, dipl.iur.
Pomoćnica pročelnika upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Tel: +385 31 285 307;
E-mail: miroslava.baksa@valpovo.hr
Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Maja Veber, mag.oec.
Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti,
Tel: +385 31 656 204,
E-mail: maja.veber@valpovo.hr
Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Jelena Ivanišić, mag.oec.
Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti
Tel: +385 31 656 213
E-mail: jelena.ivanisic@valpovo.hr
Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Dragica Sopek
Referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo,
Tel: +385 31 656 203,
E-mail: dragica.sopek@valpovo.hr
Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA VALPOVA

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za pripremu i ostvarivanje programa razvitka Grada, djelatnost prostornog uređenja, gospodarske djelatnosti, djelatnosti u području poljoprivrede i šumarstva, djelatnosti školstva, kulture, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, zdravstvene i socijalne skrbi iz nadležnosti Grada.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada;
 • poslove organiziranja i koordiniranja priprema i izrade prijedloga prostornih planova, programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i drugih planskih i programskih dokumenata u području prostornog uređenja;
 • poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području prostornog uređenja i zaštite okoliša;
 • poslove pripreme stručnih podloga, odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata razvitka Grada;
 • poslove organiziranja i koordiniranja pripreme projektne dokumentacije za projekte koji su od posebnog značaja za Grad Valpovo (od projektne ideje do ishođenja građevinske dozvole);
 • poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
 • pružanje stručne pomoći potencijalnim ulagačima;
 • poslove pripreme i provedbe programa razvoja poduzetništva;
 • poslove vezane uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;
 • poslove vezane uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada;
 • druge poslove od značenja za razvitak Grada prema programima koje utvrde nadležna tijela Grada;
 • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, zdravstva i socijalne skrbi.