Upravni odjel za Komunalne i stambene djelatnosti

Pročelnik Upravnog odjela za Komunalne i stambene djelatnosti:

Goran Šimić, dipl.iur.
Tel: +385 31 656 208; Fax +385 31 651 408
E-mail: goran.simic@valpovo.hr

Službenici i namještenici u Upravnom odjelu za Komunalne i stambene djelatnosti:

Darko Majdenić, ing.građ.,
stručni suradnik za tehničke poslove,
Tel: +385 31 656 207,
E-mail: darko.majdenic@valpovo.hr

Nenad Cvenić, dipl.iur.,
viši stručni suradnik za komunalne i stambene poslove,
Tel: +385 31 656 207,
E-mail: nenad.cvenic@valpovo.hr

Sandra Cvetković, bacc.admin.publ.,
viši referent za komunalne i stambene djelatnosti
Tel: +385 31 656 215,
E-mail: sandra.cvetković@valpovo.hr

Goran Brkić,
komunalni redar,
Tel: +385 31 653 111,
Mob: +385 99 599 07 83

Domagoj Bošnjak,
poljoprivredno-komunalni redar,,
Tel: +385 31 653 111,
Mob: +385 91 789 97 97

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz komunalne i stambene djelatnosti iz nadležnosti Grada.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka mreže objekata komunalne infrastrukture na području Grada,
 • poslove prikupljanja i usmjeravanja sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
 • poslove vezane uz održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
 • poslove vezane uz održavanje poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada,
 • poslove vezane uz investicijsko održavanje poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada,
 • poslove vezane za prikupljanje potrebite dokumentacije za obavljanje investicijskih zahvata od građevinske do uporabne dozvole,
 • poslove koordinacije sa Hrvatskim cestama, Upravom za ceste OBŽ i Hrvatskim vodama vezano za održavanje i izgradnju cesta i vodnih građevina,
 • poslove koordinacije na izgradnji komunalnih objekata i zgrada u vlasništvu Grada,
 • poslove koordinacije sa komunalnim poduzećem Dvorac d.o.o. vezano za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže na području Grada,
 • poslove vezano za izdavanje posebnih uvjeta zaštite javnih površina i izdavanje potvrde projekata za izgradnju objekata na području Grada,
 • poslove izdavanje rješenja za nezakonito izgrađene građevine u prostoru,
 • provedba poslova u svezi javne nabave i izrada prijedloga plana nabave za kalendarsku godinu,
 • poslove vezane za komunalno redarstvo,
 • druge stručne poslove proizišle iz djelokruga rada Upravnog odjela za komunalne i stambene djelatnosti, kada ti poslovi nisu povjereni drugoj službi ili upravnom tijelu.

Upravnim odjelom za komunalne i stambene djelatnosti upravlja pročelnik kojeg imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja.

Skip to content