Odluke

Odluka koja je van snage:

Sprječavanje sukoba interesa

Javna nabava 2022. godine

Javna nabava 2021. godine

Javna nabava 2020. godine

 

Javna nabava 2019. godine

 

Javna nabava 2018. godine

Registar ugovora 

Registar ugovora javne nabave za 2018. godinu

Plan nabave i njegove izmjene i dopune

Javna nabava 2017. godina

Registar ugovora

Registar ugovora – javne nabave u 2017. godini

Plan nabave i njegove izmjene i dopune

http://Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj  120/16, članka 32 Statuta Grada Valpova ( “Službeni glasnika” Grada Valpova broj 8/01;2/06, 4/09, 2/13 i 7/13) gradonačelnik Grada Valpova donosi

PLAN  NABAVE ZA 2017. GODINU

Jednostavne nabava

Poziv za dostavu ponude za instalaciju plina i grijanja u društvenom domu u Ivanovcima

 

Prethodno savjetovanje i analiza tržišta (analiza tržišta)

Sukladno članku 194.stavak 4. Zakona o javnoj nabavi  Grad Valpovo objavljuje  da u roku za dostavu primjedbi i prijedloga na Dokumentaciju i Troškovnik za rekonstrukciju raskrižja ulica A. B. Šimića i  J. J. Strosssmayera u Valpovu (u razdoblju od 06.02.2017 do 12.02.2017 godine ), nije zaprimljena niti jedna primjedba, pa  će objaviti   poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

U Valpovu 13.02.2017.

JAVNA NABAVA

Prethodno savjetovanje i analiza tržišta (istraživanje tržišta)       

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi, Dokumentacija za nadmetanje  i Troškovnik za rekonstrukciju raskrižja ulica A.B. Šimića i J.J. Strossmayera u Valpovu stavlja se na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Zainteresirani gospodarski  subjekti mogu dostaviti primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju i  Troškovnik u roku od 5 dana  na mail: zora.pavic@valpovo.hr

LINKOVI:

Ispitivanje tržišta-kružni tok.docx

Troškovnik-kružni tok u Valpovu.xlsx

 

 

 

PLAN  JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

  1. Dopune Plana nabave za 2016.

III. Dopune Plana nabave za 2016.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016.

  1. IZMJENE PLANA NABAVE 2016.

V.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016.

  1. IZMJENE PLANA NABAVE 2016.

VII_IZMJENE_PLANA_NABAVE_2016

REGISTAR_UGOVORA_2016_JAVNA_NABAVA

REGISTAR_UGOVORA_2016_BAGATELNA_NABAVA

 

Plan_nabave_2015_izmjene

PLAN  NABAVE ZA 2015. GODINU

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2015.godini

Registar ugovora  2015. – bagatelna nabava

Registar ugovora  2015. – pisani ugovori

Grad valpovo – popis preostalih sklopljenih ugovora u 2015. godini

DONACIJE I SPONZORSTVA GRADA VALPOVA U 2015. GODINI

 

PLAN JAVNE NABAVE 2014.G.-IZMJENE I DOPUNE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI   U  2014.GODINI

 

Spriječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Grad Valpovo objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa:

1. INSERVIO d.o.o. Osijek,
2. Auto škola ”ZELENI VAL” d.o..o Valpovo,
3. AJAX d.o.o. Valpovo,
4. Trgovačka radnja ”KJIŽARA I PAPIRNICA VALPOVO ” Valpovo.

  1. Odvjetnički ured Martina Furlan  OsijekU Valpovu, 13.01.2014.godine

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014.GODINU

Peta dopuna plana nabave za 2017. godinu

Četvrta dopuna plana nabave za 2017. godinu

Treća dopuna plana nabave za 2017. godinu

Druga dopuna plana nabave za 2017. godinu

Prva dopuna plana nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj  120/16, članka 32 Statuta Grada Valpova ( “Službeni glasnika” Grada Valpova broj 8/01;2/06, 4/09, 2/13 i 7/13) gradonačelnik Grada Valpova donosi

PLAN  NABAVE ZA 2017. GODINU

 

Prethodno savjetovanje i analiza tržišta (analiza tržišta)

Sukladno članku 194.stavak 4. Zakona o javnoj nabavi  Grad Valpovo objavljuje  da u roku za dostavu primjedbi i prijedloga na Dokumentaciju i Troškovnik za rekonstrukciju raskrižja ulica A. B. Šimića i  J. J. Strosssmayera u Valpovu (u razdoblju od 06.02.2017 do 12.02.2017 godine ), nije zaprimljena niti jedna primjedba, pa  će objaviti   poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

U Valpovu 13.02.2017.

JAVNA NABAVA

Prethodno savjetovanje i analiza tržišta (istraživanje tržišta)       

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi, Dokumentacija za nadmetanje  i Troškovnik za rekonstrukciju raskrižja ulica A.B. Šimića i J.J. Strossmayera u Valpovu stavlja se na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Zainteresirani gospodarski  subjekti mogu dostaviti primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju i  Troškovnik u roku od 5 dana  na mail: zora.pavic@valpovo.hr

LINKOVI:

Ispitivanje tržišta-kružni tok.docx

Troškovnik-kružni tok u Valpovu.xlsx

 

 

 

PLAN  JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

  1. Dopune Plana nabave za 2016.

III. Dopune Plana nabave za 2016.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016.

  1. IZMJENE PLANA NABAVE 2016.

V.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016.

  1. IZMJENE PLANA NABAVE 2016.

VII_IZMJENE_PLANA_NABAVE_2016

REGISTAR_UGOVORA_2016_JAVNA_NABAVA

REGISTAR_UGOVORA_2016_BAGATELNA_NABAVA

 

Plan_nabave_2015_izmjene

PLAN  NABAVE ZA 2015. GODINU

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2015.godini

Registar ugovora  2015. – bagatelna nabava

Registar ugovora  2015. – pisani ugovori

Grad valpovo – popis preostalih sklopljenih ugovora u 2015. godini

DONACIJE I SPONZORSTVA GRADA VALPOVA U 2015. GODINI

 

PLAN JAVNE NABAVE 2014.G.-IZMJENE I DOPUNE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI   U  2014.GODINI

 

Spriječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Grad Valpovo objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa:

1. INSERVIO d.o.o. Osijek,
2. Auto škola ”ZELENI VAL” d.o..o Valpovo,
3. AJAX d.o.o. Valpovo,
4. Trgovačka radnja ”KJIŽARA I PAPIRNICA VALPOVO ” Valpovo.

  1. Odvjetnički ured Martina Furlan  OsijekU Valpovu, 13.01.2014.godine

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014.GODINU

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2013.GODINI

Okvirni sporazum i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 

Plan nabave za 2013. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2012. godini

 

UGOVORI