Studentske stipendije

JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK

GRADA VALPOVA

DODJELA STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA VALPOVA

UVJETI  ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na dodjelu studentskih stipendija Grada Valpova, pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija Grada Valpova („Službenom glasniku Grada Valpova“ br. 13/20), imaju studenti koji:

 • su državljani Republike Hrvatske (što dokazuju preslikom domovnice);
 • imaju status redovitog studenta (što dokazuju potvrdom o upisu nadležnog tijela ne starijom od 3 mjeseca od dana objave natječaja);
 • imaju prebivalište na području grada Valpova (što dokazuju uvjerenjem o prebivalištu izdanim od strane nadležne policijske uprave ne starije od trideset (30) dana od dana objave natječaja);
 • nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta (što dokazuju osobnom izjavom danom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću);
 • nisu studenti apsolventi;
 • u trenutku podnošenja zahtjeva na natječaj nisu stariji od dvadeset i pet (25) godina.

Grad Valpovo odobrava stipendije za izobrazbu studenata sveučilišnih i stručnih studija.

Pod pojmom student razumijeva se student koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu (stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij te specijalistički diplomski stručni studij) u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

Studentske stipendije dodjeljuju se u tri kategorije:

 1. STIPENDIJE ZA STUDENTE I. GODINE STUDIJA;
 2. STIPENDIJE ZA NADARENE STUDENTE;
 3. STIPENDIJE ZA STUDENTE PO SOCIJALNOM STATUSU.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir za dodjelu stipendija za studente I. godine studija su sljedeći:

 1. Opći uspjeh studenta iz svih predmeta u završnoj godini srednjoškolskog obrazovanja;
 2. Socijalno-materijalni status studenta;
 3. Vrsta studija.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir za dodjelu stipendija za nadarene studente su sljedeći:

 1. Opći uspjeh studenta iz svih položenih predmeta iz prethodne akademske godine studija;
 2. Kategorizirani vrhunski sportaši;
 3. Sudjelovanje na natjecanjima u okviru sustava obrazovanja u prethodnoj akademskoj godini studija;
 4. Rektorova ili dekanova nagrada;
 5. Vrsta studija.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir za dodjelu stipendija za studente po socijalnom statusu su sljedeći:

 1. Opći uspjeh studenta iz svih položenih predmeta iz prethodne akademske godine studija;
 2. Socijalno-materijalni status studenta;
 3. Vrsta studija.

VISINA NOVČANE POMOĆI

Visina studentskih stipendija određuje se Odlukom Gradonačelnika Grada Valpova zasebno za svaku akademsku godinu.

UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelj prijave za dodjelu stipendija za studente I. godine studija dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac prijave na Javni natječaj (vlastoručno potpisan);
 2. Preslika osobne iskaznice podnositelja prijave;
 3. Preslika domovnice;
 4. Potvrda o upisu u I. godinu studija izdana od strane nadležnog tijela (ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja);
 5. Uvjerenje o prebivalištu izdano od strane nadležne policijske uprave ne starije od trideset (30) dana od dana objave Javnog natječaja;
 6. Preslika svjedodžbe završne godine srednjoškolskog obrazovanja;
 7. Preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je učenik bez oba roditelja (ukoliko je primjenjivo);
 8. Preslika rješenja nadležnog tijela da je student osoba s utvrđenim invaliditetom 80% i više (ukoliko je primjenjivo);
 9. Preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko učenika uzdržava samohrani roditelj ili odgovarajući dokaz da učenik živi u jednoroditeljskoj obitelji (ukoliko je primjenjivo);
 10. Preslika rješenja o priznavanju prava na minimalnu zaštićenu naknadu od strane nadležnog tijela (ukoliko je primjenjivo);
 11. Potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenom roditelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ukoliko je primjenjivo).

Podnositelj prijave za dodjelu stipendija za nadarene studente dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac prijave na Javni natječaj (vlastoručno potpisan);
 2. Preslika osobne iskaznice podnositelja prijave;
 3. Preslika domovnice;
 4. Potvrda o upisu studija izdana od strane nadležnog tijela (ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja);
 5. Uvjerenje o prebivalištu izdano od strane nadležne policijske uprave ne starije od trideset (30) dana od dana objave Javnog natječaja;
 6. Potvrda nadležnog tijela o ocjenama iz svih položenih predmeta s prethodne godine studija;
 7. Preslika Rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) o vrednovanju studenta kao sportaša svrstanog od I. do V. kategorije u Registru kategoriziranih sportaša (ukoliko je primjenjivo);
 8. Potvrda o osvajanju određenog uspjeha na natjecanjima u okviru sustava obrazovanja u prethodnoj akademskoj godini studija izdana od strane ovlaštenog tijela (ukoliko je primjenjivo);
 9. Potvrda o rektorovoj odnosno dekanovoj nagradi izdana od strane nadležnog tijela ili preslika samog dokumenta nagrade (ukoliko je primjenjivo).

Podnositelj prijave za dodjelu stipendija za studente po socijalnom statusu dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac prijave na Javni natječaj (vlastoručno potpisan);
 2. Preslika osobne iskaznice podnositelja prijave;
 3. Preslika domovnice;
 4. Potvrda o upisu studija izdana od strane nadležnog tijela (ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja);
 5. Uvjerenje o prebivalištu izdano od strane nadležne policijske uprave ne starije od trideset (30) dana od dana objave Javnog natječaja;
 6. Potvrda nadležnog tijela o ocjenama iz svih položenih predmeta s prethodne godine studija;
 7. Preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je učenik bez oba roditelja (ukoliko je primjenjivo);
 8. Preslika rješenja nadležnog tijela da je student osoba s utvrđenim invaliditetom 80% i više (ukoliko je primjenjivo);
 9. Preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko učenika uzdržava samohrani roditelj ili odgovarajući dokaz da učenik živi u jednoroditeljskoj obitelji (ukoliko je primjenjivo);
 10. Preslika rješenja o priznavanju prava na minimalnu zaštićenu naknadu od strane nadležnog tijela (ukoliko je primjenjivo);
 11. Potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenom roditelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ukoliko je primjenjivo).

Zahtjevi za dodjelu studentskih stipendija Grada Valpova podnose se na propisanom obrascu i to isključivo elektronskim putem na sljedeću adresu elektroničke pošte: valpovo@valpovo.hr.

Obrazac zahtjeva mora biti vlastoručno potpisan te sadržavati svu traženu dokumentaciju i to isključivo u pdf. formatu kao jedan (1) dokument.

Maksimalna veličina dokumenta iz prethodnog stavka ove točke koji se dostavlja na Javni natječaj iznosi 30 Mb.

Podnositelj zahtjeva dužan je na zahtjev Grada Valpova dostaviti na uvid i svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

Obrasce za prijavu na Javni natječaj podnositelji zahtjeva mogu preuzeti sa službene mrežne stranice Grada Valpova www.valpovo.hr.

Dodatne informacije u svezi ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova kod Jelene Ivanišić, mag.oec., putem telefona br. 031/ 656 – 213 ili slanjem upita elektronskom poštom na adresu: jelena.ivanisic@valpovo.hr.

UPRAVNA PRISTOJBA

Postupak je oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.

PRAVNI LIJEK

/

PRAVNI TEMELJI

Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija Grada Valpova („Službenom glasniku Grada Valpova“ br. 13/20).