Proračun u malom za 2022. godinu – sažeti dio – Vodič za građane

Proračuna Grada Valpova za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Proračun Grada Valpova za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađeni su u skladu sa Zakonom o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” br. 124/2014), te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” br. 26/10, 120/13).

Ministarstvo financija RH dostavilo je u skladu sa Zakonom o proračunu Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024., te je Proračun za iduće razdoblje koncipiran na temelju istih.

Sukladno predviđenom priljevu sredstava te natječajima objavljenima ili planiranima od strane nadležnih agencija, fondova i ministarstava, u Proračunu za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024.g planirano je provođenje velikog broja projekata. Uz bespovratna sredstva te vlastita sredstva, za provođenje navedenih projekata planira se i dugoročno zaduživanje prema već odobrenim kreditima.

Projekti obuhvaćaju Grad Valpovo i prigradska naselja te se obraćaju širokoj lepezi potreba građana na ovom području, od komunalne infrastrukture, gospodarstva do kulturno i društvenog života.

Proračun Grada Valpova sastoji se od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, u kojem su iskazani svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i rashodi po vrstama rashoda, Računa financiranja u kojem su iskazani primici od financijske imovine i zaduživanja, i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata (prema proračunskim klasifikacijama).

Prema uputama Ministarstva financija Proračuna Grada Valpova po organizacijskoj klasifikaciji rashodi i izdaci raspoređeni su u 4 razdjela i 8 glava.

Određena je i funkcijska klasifikacija rashoda kroz razvrstavanje prema namjeni u 8 osnovnih funkcija aktivnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave: 01 – opće javne usluge, 03 – javni red i sigurnost, 04 – ekonomski poslovi, 05 – zaštita okoliša, 06 – usluge unapređenja stanovanja i zajednice, 08 – rekreacija, kultura i religija, 09 – obrazovanje i 10 – socijalna zaštita.

Prihodi i primici za 2022. godinu
PRIHODI I PRIMICI IZNOS U HRK
Prihod od poreza 13.000.000,00
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, 39.447.333,00
Prihodi od imovine 1.562.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 4.391.420,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 696.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 316,000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 150000,00
Prihodi od prodaje građevinskih objekata i postrojenja i opreme 1.508.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 22.979.875,00
UKUPNO 84.050.628,00

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana). Na istoj (trećoj) razini planirani su i prihodi i primici. Projekcije su izrađene i predložene na drugoj razini računskog plana (razina skupine).

Proračun Grada Valpova za 2022. godinu predložen je na prihodovnoj strani u ukupnoj svoti od 61.070.753,00 kn, gdje prihodi poslovanja (razred 6) čine 59.412.753,00 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) 1.658.000,00 kn.

U strukturi prihoda poslovanja prihodi od poreza (skupina 61) iznose 13.000.000,00 kn gdje najveći udio ima porez i prirez na dohodak. Porez na imovinu planiran je u iznosu od 1.300.000 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna predviđeni su u iznosu od 39.447.333,00 kuna, od čega se najveći dio odnosi na stavku Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 25.791.850,00. Sredstva fiskalnog izravnanja koja se smatraju sredstvima pomoći iz proračuna u 2022.g. trebala bi iznositi preko 12,5 milijuna kuna. Bespovratna sredstva su planirana iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje vlastitog učešća u provedbi EU projekata, te dodatno iz sredstava EU kojima se financiraju projekti. Ta sredstva se planiraju temeljem plana provođenja više projekata kojima bismo trebali ostvariti značajna bespovratna sredstva (projekti: Parkovni biseri Slavonije, Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića, Izgradnja Valpovačkog poduzetničkog centra…).

Prihodi od imovine (skupina 64) predviđeni su u iznosu od 1.562.000,00 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) planirani su u iznosu od 4.391.420,00 kn. Što se tiče najveće skupine prihoda, komunalna naknada planirana je sa 3.000.000,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (skupina 66) s planom od 696.000,00 kn, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) u iznosu od 30.000,00 kn čine preostalu strukturu prihoda poslovanja.

Razred 7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiran je u iznosu od 1.658.000,00kn. Osim redovnih prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta i stambenih prostora planirani su i prihodi od prodaje plinske mreže o čemu traju pregovori.

Rashodi i izdaci za 2022. godinu
RASHODI I IZDACI IZNOS U HRK
Rashodi za zaposlene 8.433.500,00
Materijalni rashodi 14.828.324,00
Financijski rashodi 449.700,00
Subvencije 1.965.000,00
Pomoći 70.000,00
Naknade građanima i kućanstvima 1.693.500,00
Ostali rashodi 9.087.660,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.423.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.822.775,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 6.686.169,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 19.591.000,00
UKUPNO 81.050.628,00

Rashodi su u Proračunu za 2022. godinu planirani u iznosu od 61.459.628,00 kn, od čega se na rashode poslovanja odnosi 36.527.684,00kn, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 24.931.944,00 kn.

U ukupnoj planskoj strukturi rashoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji najveći udio čine materijalni rashodi (skupina 32) s 14.828.324,00 kn. U njihovoj strukturi nalaze se rashodi za komunalno održavanje, tekuće i investicijsko održavanje objekata i komunalne infrastrukture, i sl..

Ostali rashodi (skupina 38) u koju se ubrajaju tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izvanredni rashodi planirani su u iznosu od 9.087.660 kn

Rashodi za zaposlene (skupina 31) planirani su u iznosu od 8.433.500 kn. U tom iznosu nalaze se osim rashoda za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika te planirani rashodi za zaposlene na javnim radovima koji se sufinanciraju preko HZZ-a.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 24.931.944,00kn.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 22.979.875,00 kn te će biti utrošeni za realizaciju planiranih projekata i podmirivanje dugovanja iz proteklog razdoblja. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova iznosi 19.591.000,00 kn budući de ja planirano zatvaranje dugovanja vlastitim prihodima te bespovratnim sredstvima

Neki od projekata koji su planirani u 2022.g. su i:

PRIČA O KULTURNOJ OSTAVŠTINI MATIJE PETRA KATANČIĆA – 11.248.886 kn – planiran završetak projekta početkom 2022.g

Projekt „Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića“ obuhvaća radove na sanaciji crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevica Marije u Valpovu, nadogradnju i opremanje kulturnog dobra u Memorijalni centar Matija Petar Katančić, adaptaciju zgrade u Edukacijsko-interpretacijski centar, nabavu opreme za Memorijalni centar i Edukacijsko-interpretacijski centar te radove na sanaciji pristupnih površina, tj. Trga Kralja Tomislava. Izvođenje radova na Trgu Kralja Tomislava sinkroniziralo se s izvođenjem projekta FASEP kako bi se u što kraćem vremenskom razdoblju remetilo normalno odvijanje javnog života na središnjem gradskom trgu. Projekt je prijavljen i odobren u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Poziv KK.06.1.1.02 „Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek“ te je potpisan ugovor o njegovoj provedbi, pa će projekt biti sufinanciran u maksimalnom iznosu od 7.725.835,70 HRK. Potpisan je i ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje oko 4,3 milijuna kuna kao pomoć pri pokriću dijela sredstava koje je Grad Valpovo dužan osigurati iz vlastitih izvora.

PARKOVNI BISERI SLAVONIJE – 2.930.500,00 kn

Nakon što je tokom 2020.g izvršen dio aktivnosti na projektu, tokom 2022. se nastavlja provođenje projekta sukladno ugovorenoj dinamici. Svrha ovog projekta na kojemu sudjelujemo zajedno s Gradom Našice jest održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Na ovaj način obnovit ćemo i promovirati naš valpovački park koji će zasigurno postati turistički prepoznatljiv uz sve ostale sadržaje koje posjetiteljima nudi naša Turistička zajednica.

Provedbom ovog projekta razvijamo svijest o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000.

Projekt: „Izgradnja Valpovačkog poduzetničkog centra“

Projekt: „Izgradnja Valpovačkog poduzetničkog centra“ obuhvaća izgradnju zgrade poduzetničkog centra površine 1105m2. Novi poduzetnički centar sadržavao bi pet proizvodnih prostora, pet ureda s pratećim prostorima te dvoranu za sastanke. Grad Valpovo je u travnju ove godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisao ugovor KK.03.1.2.18.0006 kojim su za provođenje navedenog projekta dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.000.000 HRK. Ukupna vrijednost projekta određena je na 10.642.338,86 HRK te će se financiranje projekta izvesti zaduživanjem kod poslovne banke u iznosu od 10.565.000kn. Dobivena bespovratna sredstva iskoristila bi se za prijevremeni povrat dijela glavnice, što bi značilo manji iznos mjesečne rate u preostalom vremenu otplate. Od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrena su i bespovratna sredstva za sufinanciranje pokriću dijela sredstava koje je Grad Valpovo dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Projektiranje i izgradnja parkirališta kod groblja u Valpovu

Budući da uz groblje u Valpovu nije na adekvatan način riješeno parkiranje što predstavlja problem iz razloga jer se radi o jedinom groblju u Valpovu, te je parkiranje većeg broja automobila potrebno tokom cijele godine. Nova biciklističko-pješačka staza koja je izgrađena u ulici Matije Gupca prolazi česticom na kojoj je smješteno parkiralište. S obzirom na smještaj nove biciklističke staze potrebno je urediti parkiralište kako se ona ne bi oštećivala prolaskom vozila. Budući da je predviđeni trošak provedbe 1.500.000,00 kn, Grad Valpovo će se zadužiti za cjelokupni iznos predviđenih troškova o čemu je već potpisan ugovor s poslovnom bankom.

Uz gore navedene velike projekte, u proračunu za 2022.g planirano je i više manjih projektata poput: Izgradnja nogostupa Zelčin – Ivanovci, Rekonstrukcija nogostupa u ulici Braće Radića u Valpovu, Rekonstrukcija cesta u Gradu Valpovu, Izrada projektne dokumentacije i adaptacija odmarališta u Velom Lošinju, Adaptacija društvenog doma u Zelčinu…

Kod provođenja javnih potreba pri predlaganju proračuna naročita pažnja se obratila na potrebe organizacija civilnog društva te sportskih i ostalih udruga. Predviđena su sredstva za rad Zajednice športskih udruga u iznosu od 2.000.000kn. Za rad Zajednice tehničke kulture predviđeno je 150.000kn. Za potrebe rada udruga u proračunu je osigurana svota od 830.000kn.

Kao mjeru poticanja gospodarstva za subvencije obrtnicima i malim poduzetnicima osigurana su sredstva u iznosu od 500.000kn.

Za provođenje Poljoprivrednog programa planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 kuna te se kroz uređenje poljoprivredne infrastrukture te poticaje poljoprivrednicima pokušava pomoći agrar na području Grada Valpova.

Predviđena su i sredstva za funkcioniranje predškolskih ustanova na području Grada (Vrtić Maza 4.962.124,00 kuna, Moj Bambi 540.000 kuna), te za aktivnosti Ustanove za kulturne djelatnosti (1.888.000,00 kuna) i Gradsku knjižnicu i čitaonicu (602.000,00 kuna).

Programom Socijalne skrbi te isplatom uskrsnica i božićnica umirovljenicima pokušava se olakšati svakodnevni život ugroženim kategorijama stanovništva.

Uz donošenje Proračuna za 2022. godinu, sukladno članku 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15.), predloženo je donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Valpova za 2022. godinu, kojom je uređena struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Valpova, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Valpova u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.