Proračun u malom za 2020. godinu – sažeti dio – Vodič za građane

Proračun u malom za 2020. godinu – sažeti dio – Vodič za građane

Proračun Grada Valpova za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu izrađeni su u skladu sa Zakonom o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” br. 124/2014), te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” br. 26/10, 120/13).

Ministarstvo financija RH dostavilo je u skladu sa Zakonom o proračunu Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022., te je Proračun za iduće razdoblje koncipiran na temelju istih.

Najveći uticaj na Proračun Grada Valpova imaju sredstva fiskalnog izravnanja koja su prema javno objavljenim podacima Ministarstva financija za 2020.g. predviđena u (optimalnom) iznosu od 13.342.602 kuna.

Sukladno predviđenom priljevu sredstava te natječajima objavljenima ili planiranima od strane nadležnih agencija, fondova i ministarstava, u Proračunu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022.g planirano je provođenje velikog broja projekata. Uz bespovratna sredstva te vlastita sredstva, za provođenje navedenih projekata planira se i dugoročno zaduživanje.

Projekti obuhvaćaju Grad Valpovo i prigradska naselja te se obraćaju širokoj lepezi potreba građana na ovom području, od komunalne infrastrukture, gospodarstva do kulturno i društvenog života.

Proračun Grada Valpova sastoji se od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, u kojem su iskazani svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i rashodi po vrstama rashoda, Računa financiranja u kojem su iskazani primici od financijske imovine i zaduživanja, i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata (prema proračunskim klasifikacijama).

Prema uputama Ministarstva financija Proračuna Grada Valpova po organizacijskoj klasifikaciji rashodi i izdaci raspoređeni su u 4 razdjela i 9 glava.

Određena je i funkcijska klasifikacija rashoda kroz razvrstavanje prema namjeni u 8 osnovnih funkcija aktivnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave: 01 – opće javne usluge, 03 – javni red i sigurnost, 04 – ekonomski poslovi, 05 – zaštita okoliša, 06 – usluge unapređenja stanovanja i zajednice, 08 – rekreacija, kultura i religija, 09 – obrazovanje i 10 – socijalna zaštita.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana). Na istoj (trećoj) razini planirani su i prihodi i primici. Projekcije su je izrađene i predložene na drugoj razini računskog plana (razina skupine).

Sastavni dio Proračuna čini Plan razvojnih programa, koji sadrži ciljeve, mjere, programe i aktivnosti s planiranim iznosima za razdoblje 2020.-2022. razvrstano prema korisnicima uz naznačene pokazatelje rezultata.

Prihodi i primici za 2020. godinu
PRIHODI I PRIMICI IZNOS U HRK
Prihod od poreza 26.102.965,00
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, 45.161.000,00
Prihodi od imovine 1.561.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 4.480.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 260.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.444.770,00
Prihodi od prodaje građevinskih objekata 120.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 37.359.000,00
UKUPNO 117.588.735,00

Proračun Grada Valpova za 2020. godinu predložen je na prihodovnoj strani u ukupnoj svoti od 80.229.735 kn, gdje prihodi poslovanja (razred 6) čine 77.664.965 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) 2.564.770 kn.

U strukturi prihoda poslovanja prihodi od poreza (skupina 61) iznose 26.102.965 kn gdje najveći udio ima porez i prirez na dohodak sa 24.744.965 kn. Porez na imovinu planiran je u iznosu od 1.150.000 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna predviđeni su u iznosu od 45.161.000 kuna, od čega se najveći dio odnosi na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 26.738.000 kuna. Ta sredstva se planiraju temeljem plana provođenja više projekata kojima bismo trebali ostvariti značajna bespovratna sredstva (projekti: Parkovni biseri Slavonije, Biciklističke staze u gradu Valpovu, Agro park Valpovo, Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića…).

Prihodi od imovine (skupina 64) predviđeni su u iznosu od 1.561.000,00 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) planirani su u iznosu od 4.480.000 kn. Što se tiče najveće skupine prihoda komunalna naknada planiran je sa 3.250.000,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (skupina 66) s planom od 260.000,00 kn, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) u iznosu od 100.000,00 kn čine preostalu strukturu prihoda poslovanja.

Što se tiče razreda 7, unutar njega prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planirani su sa 2.444.770 kn, a prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u planu iznose 130.000,00 kn. Iznosi su planirani sukladno iskazanom zanimanju za kupovinu zemljišta.

Rashodi i izdaci za 2020. godinu
RASHODI I IZDACI IZNOS U HRK
Rashodi za zaposlene 8.627.545,00
Materijalni rashodi 15.068.220,00
Financijski rashodi 571.500,00
Subvencije 1.885.000,00
Pomoći 306.500,00
Naknade građanima i kućanstvima 1.855.000,00
Ostali rashodi 8.040.320,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 37.044.650,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 18.436.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.530.000,00
UKUPNO 116.588.735,00

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2020 godinu planirani su u svoti od 116.588.735,00 kn, od čega se na rashode poslovanja odnosi 36.354.085 kn, na rashode za nabavu nefinancijske imovine 55.680.650 kn.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova iznosi 24.554.000,00 kn i ti su izdaci planirani temeljem plana da se vrši povrat kreditnih sredstava po dobivanju bespovratnih sredstava za projekte za kojih planiramo zaduženje te redovnog povrata kredita u otplati.

U ukupnoj planskoj strukturi rashoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji najveći udio čine materijalni rashodi (skupina 32) s 15.068.220 kn. U njihovoj strukturi nalaze se rashodi za komunalno održavanje, tekuće i investicijsko održavanje objekata i komunalne infrastrukture, i sl..

Rashodi za zaposlene (skupina 31) su drugi po redu u planskoj veličini rashoda i izdataka sa iznosom 8.627.545 kn. U tom iznosu nalaze se i planirani rashodi za zaposlene na javnim radovima koji se sufinanciraju preko HZZ-a, te rashodi za zaposlene na projektu Zaželi koji su također financirani bespovratnim sredstvima.

Od ukupno planiranih rashoda i izdataka na rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 55.680.650 kuna

Neki od projekata koji su planirani u 2020g. su i:

BICIKLISTIČKE STAZE – 8.451.000 kn

Svrha provedbe ovih projekata je izgradnja, prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih staza namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš.

Biciklistička infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području grada Valpova, smanjenju emisija CO2 te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

U provedbi ovog projekta izgraditi će se biciklističko-pješačke staze u ulicama I. L. Ribara i M. Gupca u Valpovu.

PODUZETNIČKE ZONE – 8.635.000 kn

Cilj ovog projekta je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kao i njihov dovršetak s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Najvažnije za naglasiti jest da već imamo zainteresirane tvrtke koje bi kupile nekretnine u toj zoni te tvrtke koje su već vlasnici parcela u zoni koja je predmet projekta.

PARKOVNI BISERI SLAVONIJE – 3.969.000 kn

Svrha ovog projekta na kojemu sudjelujemo zajedno s Gradom Našice jest održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Na ovaj način obnovit ćemo i promovirati naš valpovački park koji će zasigurno postati turistički prepoznatljiv uz sve ostale sadržaje koje posjetiteljima nudi naša Turistička zajednica.

Provedbom ovog projekta razvijamo svijest o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000.

PROACTIVA – 971.000 kn

Ovim projektom doprinosi se povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Partneri na projektu su: Grad Valpovo, HF Belišće, TEO Belišće i Srednja škola Valpovo.

ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH ZGRADA

U 2020.g  planirano je dovršenje projekata energetske obnove zgrada DVD-a Zelčin, NK Valpovke. Svrha provedbe ovih projekata jest smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Rezultat energetskih obnova javnih zgrada je ušteda za izdvajanja sredstava iz gradskog proračuna za grijanje / hlađenje, na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje / hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Osim navedenog dodatna pogodnost je energetske obnove je osiguravanje zdravih uvjeta za rad i daljnji razvoj udruga koje koriste predmetne prostore.

ZELENO VALPOVO – 50.000 kn

Predmet projekta je provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Cilj projekta je izgradnja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Partneri na projektu su: Grad Valpovo, OŠ Valpovo, IO Iovalios  Valpovo

KULTURNA BAŠTINA – 13.548.000 kn – planirana provedba tokom 2021.g. i 2022.g

Svrha poziva na koji je prijavljen naš projekt je pružanje potpore projektima temeljenima na obnovi kulturne baštine Urbane aglomeracije Osijek, koji osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Ulaganje u kulturnu baštinu u svrhu razvoja turizma i povećanja zapošljavanja na području Urbane aglomeracije Osijek odnosno našega grada je cilj ovoga projekta.

Priču o ostavštini Matije Petra Katančića kao našeg najpoznatijeg građanina te jednog od najutjecajnijih znanstvenika planiramo promovirati  kao kulturni, znanstveni i turistički brend našeg grada. Priča i projekt nastavljaju se na već započete Dane M. P. Katančića i Matija fest.

DRUŠTVENI CENTAR VALPOVO – 1.870.000 kn – planirana provedba tokom 2021.g. i 2022.g

Opći cilj poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Od vlasnika nekretnine (RH) dobili smo suglasnost za prijavu na natječaj.

Partneri na projektu su Grad Valpovo, Karašicka republika, Udruga MI, DND Valpovo i Udruga mladih „Revolucija“

ZAJEDNO U SPORTU – ZA JEDNAKOST U ŽIVOTU – 750.000 kn

Cilj projekta jer povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport. Preko projekta će se obnoviti rukometni teren u sportskom parku te će se urediti kompletan okoliš i prilagoditi osobama s invaliditetom. Također će se kroz projekt osobama s invaliditetom prilagoditi pristup Gradskoj dvorani, OŠ

Partneri na projektu su: Grad Valpovo, Udruga MI, OŠ M.P. Katančić

POLUDNEVNI BORAVAK ZA MLADE BEZ ADEKVATNE RODITELJSKE SKRBI – 675.000 kn

Opći cilj je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Partneri na projektu su Grad Valpovo, SOS Dječje selo Ladimirevci i Centar za socijalnu skrb Valpovo.

JAVNI POZIV: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIMJENE KONCEPTA „PAMETNIH GRADOVA I OPĆINA“– 446.000,00 kn

Opći cilj je dodjela sredstava radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom te inovativna provedba poslova grada.

Rezultat provedbe projekta bio bi transparentnije vođenje javne uprave.

RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE – Agropark – 3.500.000 kn

Svrha poziva na koji je prijavljen ovaj projekt je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom. Poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Konkretno radi se o prostoru i obnovi stare tržnice.

VRTIĆ LADIMIREVCI – 5.695.000kn, DOM NARD – 3.716.000kn, NOGOSTUP IVANOVCI-ZELČIN – 380.000 kn, DOM HARKANOVCI – 958.000 kn

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

OSTALI KAPITALNI PROJEKTI

Projekti koji su u prijedlogu proračuna za 2020.g. uvršteni samo kao pozicija bez konkretnih sredstava za 2020.g., ali s financijskom projekcijom za 2021. i 2022.g. uvršteni su na taj način iz razloga jer za iste imamo pripremljenu kompletnu dokumentaciju i dozvole potrebne za prijavu na natječaj, ali prihvatljivi natječaji trenutno su samo u najavi bez konkretnog datuma.

Ukoliko natječaj za pojedine projekte bude raspisan na iste ćemo aplicirati, a financije osigurati kroz izmjene i dopune proračuna tijekom godine.

Kod provođenja javnih potreba pri predlaganju proračuna naročita pažnja se obratila na slijedeće:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA

ZŠU Grada Valpova na 14. sjednici IO održanoj 10. 10. 2019.g. raspravljajući o Programu javnih potreba u sportu na području grada Valpova jednoglasno je usvojila prijedlog iznosa od 1.350.000,00 kn za Program javnih potreba u sportu za 2020.g.

Analizirajući sve potrebne podatke dobivene kroz praćenje rada sportskih udruga na području grada Valpova vidljivo je znatno povećanje interesa mladih za sport općenito i to kroz porast članova udruga kao i kroz kvalitetu koja je jasno vidljiva iz rezultata koje su naši sportski kolektivi postigli u 2019.g. IO Zajednice smatra kako bi povećanje sredstava za rad udruga uvelike doprinijelo održivosti kvalitete i kvantitete sporta u našem gradu i prigradskim naseljima. U okviru ZŠU Grada Valpova sudjeluju klubovi u 15 sportova organizirani u 28 sportskih udruga s oko 1000 članova.

Na radnim sastancima održanim sa predstavnicima Županije, osnovne i srednje škole Valpovo, Sportskog županijskog saveza te Školskog športskog županijskog saveza dogovorene su zajedničke investicije na području sporta u 2020.g. i to: nabavka kombi vozila, izgradnja košarkaškog igrališta kod osnovne škole u Valpovu te priprema dokumentacije na sportski centar kod srednje škole u Valpovu. Omjer investicija dogovoren je u postotku 50:50.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće dostavila je materijale za Plan javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu. Plan javnih potreba u tehničkoj kulturi usvojio je Upravni odbor Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće na svojoj 9. sjednici, održanoj 2. listopada 2019. godine.

Sukladno radnom sastanku sa predstavnicima Grada Valpova donesen je zaključak o povećanju sredstava koje Grad izdvaja za ZTK, a na temelju iscrpnog izvješća o hvalevrijednim rezultatima koje su mnogobrojni članovi Zajednice postigli u protekloj godini te tekuće troškove koji terete njihov rad kao i planove za 2020.g. ZTK Valpovo-Belišće okuplja 9 udruga građana tehničke orijentacije i dvije sekcije: Informatička škola „Page“ i Centar tehničke kulture Valpovo-Belišće s preko 1000 sudionika svake godine.

DJEČJI VRTIĆ MAZA

Dječji vrtić Maza Valpovo dana 28. listopada 2019.g. dostavio je Prijedlog i obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2020.g. Upravno vijeće vrtića donijelo je zaključak o povećanju plaća zaposlenicima, a nastavno na zaključke donesene na sjednicama Gradskog vijeća Grada Valpova tijekom 2019.g. i radnim sastancima gradonačelnika s kolektivom vrtića. Nadalje, donijeli su odluku o potrebi zapošljavanja jednog pedagoga što je zakonska obveza svake ustanove koja se bavi predškolskim odgojem.

Za provođenje Poljoprivrednog programa planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000 kune te se kroz uređenje poljoprivredne infrastrukture te poticaje poljoprivrednicima pokušava pomoći agrar na području Grada Valpova.

Predviđena su i sredstva za funkcioniranje predškolskih ustanova na području Grada (Vrtić Maza 3.531.875 kuna, Moj Bambi 422.000 kuna), te za redovne aktivnosti Ustanove za kulturne djelatnosti (1.125.000 kuna) i Gradsku knjižnicu i čitaonicu (379.000 kuna).

Uz redovne djelatnosti vrtića na području Grada Valpova u okviru proračuna predloženo je i financiranje u iznosu od 14.000 kn za  redovne djelatnosti jaslica i dječjih vrtića drugih jedinica lokalne samouprave za roditelje koji zbog potreba posla nisu u mogućnosti koristiti vrtiće u gradu Valpovu te 20.000kn kao pomoć roditeljima djece s područja Grada Valpova koja su ostvarila pravo na upis u dječji vrtić ili jaslice, a nisu mogla biti upisana zbog popunjenosti kapaciteta

Programom Socijalne skrbi (1.058.000 kuna), Projektom „Zaželi,radi i ostvari u Valpovu” (2.125.000) te Programom poludnevnog boravka za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (675.000 kuna) pokušava se olakšati svakodnevni život ugroženim kategorijama stanovništva.

Uz donošenje Proračuna za 2020. godinu, sukladno članku 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15.), predloženo je donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu, kojom je uređena struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Valpova, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Valpova u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.