Proračun u malom za 2019. godinu – sažeti dio – Vodič za građane

Prihodi i primici za 2019. godinu
PRIHODI I PRIMICI IZNOS U HRK
Prihod od poreza 23.812.400,00
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, 49.297.800,00
Prihodi od imovine 1.659.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 4.642.330,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 155.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.560.000,00
Prihodi od prodaje građevinskih objekata 200.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 43.332.000,00
UKUPNO 126.663.530,00

Ukupni prihodi i primici Grada Valpova za 2019. godinu planirani su u iznosu od 126.663.530 kuna.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Valpova za 2019. godinu planirani su u iznosu od 79.571.530 kuna, a čine ih:

 1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 23.812.400,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 22.462.400,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.150.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 200.000,00 kuna
 2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 49.297.800,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 9.598.000,00 kuna, pomoći iz izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 5.717.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 33.982.800,00 kuna
 3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.659.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.650.000,00 kuna
 4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 4.642.330,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 110.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.350.330,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.182.000,00 kuna
 5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 155.000,00 kuna
 6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 5.000,00 kuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Valpova za 2019. godinu planirani su u iznosu od 3.760.000,00 kuna, a čine ih:

 1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.560.000,00 kuna
 2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 43.332.000,00 kuna

Rashodi i izdaci za 2019. godinu
RASHODI I IZDACI IZNOS U HRK
Rashodi za zaposlene 11.217.600,00
Materijalni rashodi 15.511.130,00
Financijski rashodi 563.600,00
Subvencije 1.820.000,00
Pomoći 120.000,00
Naknade građanima i kućanstvima 1.925.000,00
Ostali rashodi 5.454.700,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.617.500,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 25.943.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 35.791.000,00
UKUPNO 124.463.530,00

Ukupni rashodi i izdaci Grada Valpova za 2019. godinu planirani su u iznosu od 124.463.530,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 36.612.030,00 kuna, a čine ih:

 1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 11.217.600,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 9.347.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 255.600,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.615.000,00 kuna
 2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.511.130,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 604.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.294.800,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 11.727.080,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 815.250,00 kuna
 3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 563.600,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 338.600,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 225.000,00 kuna
 4. Subvencije planirane u iznosu od 1.820.000,00 kuna
 5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 120.000,00 kuna
 6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosi od 1.925.000,00 kuna
 7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.454.700,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 3.623.700,00 kuna, kapitalne donacije 310.000,00 kuna, proračunska pričuva planirana u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.421.000,00 kuna

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Valpovo za 2019. godinu planirani su u iznosu od 52.060.500,00 kuna, a čine ih:

 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva
 2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.617.500,00 kuna, od toga građevinski objekti 22.369.000,00 kuna, postrojenje i oprema 3.064.500,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 130.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 54.000,00 kuna
 3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 25.943.000,00 kuna, od toga 10.878.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 15.065.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 35.791.000,00 kuna

Manjak iz prethodne(ih) godina koji se planira pokriti u 2019.g iznosi 2.200.000,00 kuna