Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Vijesti
Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna PPUG Valpova
03. svi 2022.