Ured gradonačelnika

Tajnik Grada:

Zvonko Barišić, dipl. iur.
Tel: 656-214; 098/909-5703
Fax: 651–408
E-mail: zvonko.barisic@valpovo.hr

Pomoćnica pročelnika – tajnika Grada za javnu nabavu

Tihana Pelina-Kuna, dipl. iur.
Tel: 656-216
E-mail: tihana.pelin.kuna@valpovo.hr

Službenici i namještenici u Uredu gradonačelnika

Damir Medved, mag. iur.,
viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu i službenik za zaštitu osobnih podataka
Tel: 656-210;
E-mail: damir.medved@valpovo.hr

Martina Vladušić, dipl.iur.,
viša stručna suradnica za javnu nabavu
Tel: 656-216;
E-mail: martina.vladusic@valpovo.hr

Tea Jukić, mag.nov,
viša stručna suradnica/poslovna tajnica,
Tel: 031/656-200
E-mail: tea.jukic@valpovo.hr

Kristina Vidošić,
referentica na djelovodniku i pismohrani,
Tel: 656-211, 099 359 93 48
E-mail: kristina.vidosic@valpovo.hr

Tonka Bartulović-Franković,
referent-zapisničar,
Tel: 656-211

Nino Vladušić,
domar,
Tel: 656-212
Email: nino.vladusic@valpovo.hr

Dragana Perić,
čistačica

URED GRADONAČELNIKA je upravno tijelo koje obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke poslove neposredno vezane uz rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i drugih kao nositelja izvršne vlasti u Gradu.

U okviru svog djelokruga Ured gradonačelnika obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela,
 • stručno-organizacijski poslovi protokola i promidžbe za potrebe predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika te drugih osoba koje po ovlaštenju predstavljaju Grad,
 • Ured kao stručna služba organizira i usklađuje obavljanje stručnih i drugih poslova neposredno vezanih za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća i sastancima Gradonačelnika u savjetodavnom svojstvu,
 • poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem te stručnog i administrativno-tehničkog praćenja sjednica navedenih tijela,
 • poslove izrade i otpremanja akata koje donose navedena tijela,
 • poslove pružanja pravne i druge stručne tehničke pomoći vijećnicima Gradskog vijeća i njihovim klubovima,
 • poslove objavljivanja donesenih akata navedenih tijela, te drugih publikacija,
 • poslove u svezi suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, te međunarodne suradnje i protokola,
 • u uredu se obavljaju i poslovi u svezi s pravom na pristup informacijama, poslovi uredskog poslovanja, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte, te drugi stručni, administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela,
 • poslovi zaštite i spašavanja za područje grada Valpova,
 • poslovi vođenja brige o održavanju prostora, opreme i uređaja za potrebe svih upravnih tijela i službi Grada, te drugih pravnih osoba koje zajednički koriste prostor s upravnim tijelima Grada,
 • poslove vođenja brige o održavanju voznog parka Grada Valpova,
 • poslove javne nabave u suradnji s drugim nadležnim upravnim tijelima,
 • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja, te druge stručne poslove proizišli iz djelokruga rada navedenih tijela, kad ti poslovi nisu povjereni drugoj službi ili upravnom tijelu.

Uredom gradonačelnika upravlja pročelnik – tajnik Grada, kojeg imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja.

Skip to content