Upravna tijela Grada Valpova

 1. Ured gradonačelnika;
 2. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti;
 3. Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti;
 4. Služba za financije i proračun.

URED GRADONAČELNIKA

PROČELNIK UREDA GRADONAČELNIKA/TAJNIK GRADA: Zvonko Barišić, dipl. iur. Telefon: 031/656-214, Fax: 031/651–408, email:  zvonko.barisic@valpovo.hr

URED GRADONAČELNIKA je upravno tijelo koje obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke poslove neposredno vezane uz rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i drugih kao nositelja izvršne vlasti u Gradu.

U okviru svog djelokruga Ured gradonačelnika obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela,
 • stručno-organizacijski poslovi protokola i promidžbe za potrebe predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika te drugih osoba koje po ovlaštenju predstavljaju Grad,
 • Ured kao stručna služba organizira i usklađuje obavljanje stručnih i drugih poslova neposredno vezanih za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća i sastancima Gradonačelnika u savjetodavnom svojstvu,
 • poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem te stručnog i administrativno-tehničkog praćenja sjednica navedenih tijela,
 • poslove izrade i otpremanja akata koje donose navedena tijela,
 • poslove pružanja pravne i druge stručne tehničke pomoći vijećnicima Gradskog vijeća i njihovim klubovima,
 • poslove objavljivanja donesenih akata navedenih tijela, te drugih publikacija,
 • poslove u svezi suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, te međunarodne suradnje i protokola,
 • u uredu se obavljaju i poslovi u svezi s pravom na pristup informacijama, poslovi uredskog poslovanja, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte, te drugi stručni, administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela,
 • poslovi zaštite i spašavanja za područje grada Valpova,
 • poslovi vođenja brige o održavanju prostora, opreme i uređaja za potrebe svih upravnih tijela i službi Grada, te drugih pravnih osoba koje zajednički koriste prostor s upravnim tijelima Grada,
 • poslove vođenja brige o održavanju voznog parka Grada Valpova,
 • poslove javne nabave u suradnji s drugim nadležnim upravnim tijelima,
 • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja, te druge stručne poslove proizišli iz djelokruga rada navedenih tijela, kad ti poslovi nisu povjereni drugoj službi ili upravnom tijelu.

Uredom gradonačelnika upravlja pročelnik – tajnik Grada, kojeg imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja.

Službenici i namještenici u uredu gradonačelnika:

 • Damir Medved, mag.iur., viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu i službenik za zaštitu osobnih podataka, Telefon: 031/656-210; email: damir.medved@valpovo.hr
 • Tea Jukić, mag.nov, viša stručna suradnica/poslovna tajnica, Telefon:031/656-200, email: tea.jukic@valpovo.hr
 • Kristina Vidošić, referentica na djelovodniku i pismohrani, Telefon: 656-211, email: kristina.vidosic@valpovo.hr
 • Tonka Bartulović-Franković, namještenica za opće poslove 2., Telefon: 656-211
 • Nino Vladušić, namještenik za opće poslove 1., Telefon: 656-212
 • Dragana Perić, čistačica

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za pripremu i ostvarivanje programa razvitka Grada, djelatnost prostornog uređenja, gospodarske djelatnosti, djelatnosti u području poljoprivrede i šumarstva, djelatnosti školstva, kulture, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, zdravstvene i socijalne skrbi iz nadležnosti Grada.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada,
 • poslove organiziranja i koordiniranja priprema i izrade prijedloga prostornih planova, programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i drugih planskih i programskih dokumenata u području prostornog uređenja,
 • poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području prostornog uređenja i zaštite okoliša,
 • poslove pripreme stručnih podloga, odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata razvitka Grada,
 • poslove organiziranja i koordiniranja pripreme projektne dokumentacije za projekte koji su od posebnog značaja za Grad Valpovo (od projektne ideje do ishođenja građevinske dozvole),
 • pružanje stručne pomoći potencijalnim ulagačima,
 • poslove pripreme i provedbe programa razvoja poduzetništva,
 • poslove vezane uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i u vlasništvu Grada,
 • druge poslove od značenja za razvitak Grada prema programima koje utvrde nadležna tijela Grada,
 • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, zdravstva i socijalne skrbi.

Upravnim odjelom za gospodarstvo i društvene djelatnosti upravlja pročelnik, kojeg imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja.

Marko Vuksanić, univ. spec. oec.
PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Mob: +385 98 9005 794
Tel: +385 31 656 206
Email: marko.vuksanic@valpovo.hr

Službenici i namještenici u upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti:

 • Miroslava Bakša, dipl.iur., pomoćnica pročelnika upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Tel: + 385 31 285 307, Email: miroslava.baksa@valpovo.hr
 • Maja Veber, mag. oec., viša stručna suradnica za društvene djelatnosti; Tel: + 385 31 656 204, Email: maja.veber@valpovo.hr
 • Dragica Sopek, referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo, Tel: + 385 31 656 203, Email: dragica.sopek@valpovo.hr 

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI

PROČELNIK: Goran Šimić, dipl.iur., Telefon: 031/656–208; Fax: 031/651–408; email: goran.simic@valpovo.hr”

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz komunalne i stambene djelatnosti iz nadležnosti Grada.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka mreže objekata komunalne infrastrukture na području Grada,
 • poslove prikupljanja i usmjeravanja sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
 • poslove vezane uz održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
 • poslove vezane uz održavanje poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada,
 • poslove vezane uz investicijsko održavanje poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada,
 • poslove vezane za prikupljanje potrebite dokumentacije za obavljanje investicijskih zahvata od građevinske do uporabne dozvole,
 • poslove koordinacije sa Hrvatskim cestama, Upravom za ceste OBŽ i Hrvatskim vodama vezano za održavanje i izgradnju cesta i vodnih građevina,
 • poslove koordinacije na izgradnji komunalnih objekata i zgrada u vlasništvu Grada,
 • poslove koordinacije sa komunalnim poduzećem Dvorac d.o.o. vezano za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže na području Grada,
 • poslove vezano za izdavanje posebnih uvjeta zaštite javnih površina i izdavanje potvrde projekata za izgradnju objekata na području Grada,
 • poslove izdavanje rješenja za nezakonito izgrađene građevine u prostoru,
 • provedba poslova u svezi javne nabave i izrada prijedloga plana nabave za kalendarsku godinu,
 • poslove vezane za komunalno redarstvo,
 • druge stručne poslove proizišle iz djelokruga rada Upravnog odjela za komunalne i stambene djelatnosti, kada ti poslovi nisu povjereni drugoj službi ili upravnom tijelu.

Upravnim odjelom za komunalne i stambene djelatnosti upravlja pročelnik kojeg imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja.

Službenici i namještenici u upravnom odjelu za komunalne i stambene djelatnosti:

 • Mirko Martinčević, samostalni upravni referent za komunalno održavanje i nadzor, Telefon: 031/656-215; email: mirko.martincevic@valpovo.hr
 • Darko Majdenić, ing.građ., stručni suradnik za tehničke poslove, telefon: 031/656- 207; email: darko.majdenic@valpovo.hr
 • Nenad Cvenić, dipl.iur, viši stručni suradnik za komunalne i stambene poslove, tel: 656-207, email: nenad.cvenic@valpovo.hr
 • Martina Vladušić, dipl.iur., viša stručna suradnica za javnu nabavu, Telefon: 031/656-216, email: martina.vladusic@valpovo.hr
 • Goran Brkić, komunalni redar, Telefon: 031/653-111
 • Dario Vuksanić, komunalni redar, Telefon: 031/653-111
 • Domagoj Bošnjak, poljoprivredno-komunalni redar, Telefon: 031/653-111

 

SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

PROČELNIK: Oliver Vazdar, dipl. oec, Telefon: 031/656-202, email: oliver.vazdar@valpovo.hr

SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz Proračun Grada i njegovo financiranje.

U okviru svog djelokruga Služba za financije i proračun obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranje javnih potreba, te pripreme i analitičkih i drugih stručnih materijala po pitanjima vezanim uz javne financije,
 • poslove pripreme nacrta Proračuna Grada i pratećih financijskih dokumenata, izvršenja proračunskih rashoda, vođenje evidencije prihoda i rashoda, te izrade periodičnih izvješća i godišnjeg financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Grada,
 • poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje, kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Grada,
 • poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba u suvlasništvu i vlasništvu Grada, te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrta akata,
 • poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Grada, te praćenje i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom.

Službom za financije i proračun upravlja pročelnik, kojeg imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja.

Službenici i namještenici u službi za financije i proračun: 

 • Antonija Peradinović, dipl. oec, viša stručna suradnica za proračun i računovodstvo,  tel. 031/656-209, email: antonija.peradinovic@valpovo.hr
 • Ivana Ileš, dipl. oec, viša stručna suradnica za financije, Telefon 031/656-205, email: ivana.iles@valpovo.hr
 • Višnja Mihaljević, dipl. oec, računovodstveni referent – glavni knjigovođa, tel. 031/285-338, e-mail: visnja.mihaljevic@valpovo.hr
 • Iva Kovačević, referent za evidenciju imovine i obračun plaća, Telefon: 031/285-338, e-mail: iva.kovacevic@valpovo.hr