Upravna tijela grada

U okviru Grada djeluju sljedeća upravna tijela:

URED GRADONAČELNIKA

TAJNIK GRADA: Zvonko Barišić, dipl. iur. TELEFON: 656-214; 098/909-5703, FAX: 651–408 E-mail:  zvonko.barisic@valpovo.hr

Djelatnost ureda gradonačelnika: Ured gradonačelnika je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke poslove neposredno vezane uz rad Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i gradonačelnika.

U okviru svog djelokruga Ured gradonačelnika obavlja osobito sljedeće poslove:
– poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanje i organiziranjem sjednica Gradskog vijeća, te njihovih radnih tijela,
– poslove pružanja pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Gradskog vijeća i njihovim klubovima,
– poslove objavljivanja donesenih akata gradskih tijela, te drugih publikacija,
– poslove u svezi suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, te međunarodne suradnje i protokola,
– poslove u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Grada,
– poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja, te druge stručne poslove proizišli iz djelokruga rada gradskih tijela, kada ti poslovi nisu povjereni drugoj službi ili upravnom tijelu.

Uredom gradonačelnika rukovodi tajnik Grada, koji u rukovođenju ima položaj pročelnika upravnog tijela.

Službenici i namještenici u uredu gradonačelnika:

 • Zvonko Kajunić, dipl.iur, viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu, TELEFON: 656-210; E-mail: zvonko.kajunic@valpovo.hr
 • Tonka Bartulović-Franković, namješetnik za opće poslove 2., TELEFON: 656-211
 • Vlado Cvenić,namješetnik za opće poslove 1., telefon: 656-212
 • Zdenka Martinčević, čistaćica,

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROČELNIK: Marko Vuksanić, univ.spec.oec.,  TELEFON: 656 – 206;  FAX: 651 – 408; E-mail: marko.vuksanic@valpovo.hr

Djelatnost odjela: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti je stručna služba koja obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za pripremu i ostvarivanje programa razvitka Grada, djelatnost prostornog uređenja, gospodarske djelatnosti, odnosno djelatnosti u području poljoprivrede i šumarstva, djelatnosti školstva, kulture, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, zdravstvene i socijalne skrbi iz nadležnosti Grada.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti obavlja osobito sljedeće poslove:

– poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada,
– poslove organiziranja i koordiniranja priprema i izrade prijedloga prostornih planova, programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i drugih planskih i programskih dokumenata u području prostornog uređenja,
– poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području prostornog uređenja,
– druge poslove od značenja za unapređenje stanja u prostoru i djelatnosti prostornog uređenja,
– poslove pripreme stručnih podloga, odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata razvitka Grada,
– poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Grad,
– pružanje stručne pomoći potencijalnim ulagačima,
– poslove pripreme programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva,
– druge poslove od značenja za razvitak Grada prema programima koje utvrde nadležna tijela Grada,
– poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, zdravstva i socijalne skrbi.

Službenici i namještenici u upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti:

 • Đuro Glavaš, dipl. iur.,  viši stručni suradnik za poljoprivredno zemljište i gospodarstvo, TELEFON: 031-656-213, E-mail: djuro.glavas@valpovo.hr
 • Miroslava Bakša, dipl.iur., viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove, TELEFON: 031-285-307, E-mail: miroslava.baksa@valpovo.hr
 • Višnja Holas, dipl.iur, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, TELEFON: 031-656-204, E-mail: visnja.holas@valpovo.hr
 • Maja Veber, mag. oec., viši stručni suradnik za društvene djelatnosti; TELEFON: 031-656 – 204; E-mail: maja.veber@valpovo.hr
 • Dragica Sopek, samostalni upravni referent za urbanističke poslove i zaštitu okoliša, TELEFON: 031-656-203; E-mail: dragica.sopek@valpovo.hr

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI

PROČELNIK Goran Šimić, dipl.iur., TELEFON: 656 – 208; FAX: 651 – 408; E-mail: goran.simic@valpovo.hr”

Djelatnost odjela: Upravni odjel za komunalne i stambene  djelatnosti je stručna služba koja obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz komunalne i stambene djelatnosti iz nadležnosti Grada.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti obavlja osobito sljedeće poslove:

– poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka mreže objekata komunalne infrastrukture na području Grada,
– poslove prikupljanja i usmjeravanja sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
– poslove vezane uz održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
– poslove vezane uz održavanje poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada,
– poslove vezane uz investicijsko održavanje poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada
– poslove vezane uz prikupljanje potrebite dokumentacije za obavljanje investicijskih   zahvata od građevinske do uporabne dozvole,
– poslove vezane uz komunalno redarstvo,
– druge stručne poslove proizišle iz djelokruga rada Upravnog odjela za komunalne i   stambene djelatnosti, kada ti poslovi nisu povjereni drugoj službi ili upravnom tijelu.

Službenici i namještenici u upravnom odjelu za komunalne i stambene djelatnosti:

 • Mirko Martinčević, samostalni upravni referent za komunalno održavanje i nadzor, TELEFON: 656-215; e-mail: mirko.martincevic@valpovo.hr
 • Darko Majdenić, ing.građ., stručni suradnik za tehničke poslove, tel: +385 656 207; mob: +385 98 164 4296; e-mail: darko.majdenic@valpovo.hr
 • Nenad Cvenić, dipl.iur, viši stručni suradnik za komunalne i stambene poslove, tel: 656-207, e-mail: nenad.cvenic@valpovo.hr
 • Martina Vladušić, viši stručni suradnik za javnu nabavu, tel: 099/214-1355, e-mail: martina.vladusic@valpovo.hr
 • Goran Brkić, komunalni redar, TELEFON: 653-111
 • Dario Vuksanić, komunalni redar, TELEFON: 653-111
 • Domagoj Bošnjak, poljoprivredno-komunalni redar, TELEFON: 653-111

SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

PROČELNIK: Oliver Vazdar, dipl. oec, tel: 656-202, e-mail:oliver.vazdar@valpovo.hr

Djelatnost službe: Služba za financije i proračun je stručna služba koja obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz proračun Grada i njegovo financiranje.

U okviru svog djelokruga Služba za financije i proračun obavlja osobito sljedeće poslove:

– poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranje javnih potreba, te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala po pitanjima vezanim uz javne financije,
– poslove priprema nacrta Proračuna Grada i pratećih financijskih dokumenata izvršavanja proračunskih rashoda, vođenje evidencije prihoda i rashoda, te izrade periodičnih izvješća i godišnjeg financijskog izvješća o izvršenju proračuna Grada,
– poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje, kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Grada,
– poslove naplate sredstava od prodaje stanova prema propisima o prodaji društvenih stanova,
– poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba u suvlasništvu  i vlasništvu Grada, te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrta akata,
– poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Grada te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom.

Službenici i namještenici u službi za financije i proračun: 

 • Antonija Peradinović, dipl. oec, viši stručni suradnik, za proračun i računovodstvo,  tel. 656-209, e-mail: antonija.peradinovic@valpovo.hr
 • Ivana Ileš, dipl. oec, viši stručni suradnik za financije, tel. 656-205, e-mail: ivana.iles@valpovo.hr
 • Višnja Mihaljević, dipl. oec, računovodstveni referent – glavni knjigovođa, tel. 285-338, e-mail: visnja.mihaljevic@valpovo.hr