Detaljni plan uređenja Zone malog gospodarstva II u Valpovu

POLOŽAJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA II U VALPOVU

Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja Zone malog gospodarstva II u Valpovu

Tekstualni dio

Izmjene DPU ZMG II

Grafički dio

1.DETALJNA NAMJENA POVRSINA

2.A.CESTOVNI PROMET

2.B.JAVNE TK I VODNOGSPODARSKI SUSTAV

2.C.ENERGETSKI SUSTAV

3.UVJETI KORISTENJA UREDENJA I ZASTITE POVRSINA

4.UVJETI GRADNJE

Detaljni plan uređenja Zone malog gospodarstva II u Valpovu 

Sl. glasnik –  07/11.