2023.

Uvod

Proračun Grada Valpova za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su u skladu sa Zakonom o proračunu (“Narodne novine” br. NN 144/21.).

Ministarstvo financija RH dostavilo je u skladu sa Zakonom o proračunu Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., te je Proračun za iduće razdoblje koncipiran na temelju istih.

Metodologija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koriste se Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/12 i 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Sukladno Uputama Ministarsva financija RH Proračun Grada Valpova sastoji se od Općeg i Posebnog dijela, te Obrazloženja proračuna.

Opći dio Proračuna sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda, Sažetka Računa financiranja, Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja, Prenesenog viška ili preneseni manjak prihoda nad rashodima te Višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda sastoji se od ukupnih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine te ukupnih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Sažetak Računa financiranja sastoji se od ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Račun prihoda i rashoda sastoji se od ukupnih prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine te ukupnih rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja sastoji se od ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplatu instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine. Grad Valpovo nije u mogućnosti preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, te smo obvezni izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračuna Grada Valpova i proračunskih korisnika Ustanove za kulturne djelatnosti Ante Evetović Miroljub, Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo te Dječjeg vrtića Maza Valpovo. Rashodi i izdaci grada i  proračunskih korisnika iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od Obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna. Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Prihodi i primici za 2023. godinu
PRIHODI I PRIMICI IZNOS U €
Prihod od poreza 2.405.701,00
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, 3.299.032,00
Prihodi od imovine 262.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 726.360,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 38.800,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 81.500,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 194.327,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.172.000,00
UKUPNO 9.194.720,00
Chart by Visualizer

Prihodi

Proračun Grada Valpova za 2023. godinu predložen je na prihodovnoj strani u ukupnoj svoti od 7.022.720 EUR. Od toga se  6.779.826 EUR odnosi na prihode Grada Valpova, 35.320 EUR prihode Ustanove za kulturne djelatnosti A.E. Miroljub, Valpovo, 12.214, EUR Gradske knjižnice i čitaonice, Valpovo te 195.360  EUR na prihode Dječjeg vrtića “Maza”.

Prihodi poslovanja (razred 6) planirani su u iznosu od 6.813.393 EUR.

Unutar stavke Prihodi od poreza (61) koji su planirani u iznosu od 2.405.701 EUR nalaze se Porez i prirez na dohodak (611) u iznosu od 2.112.701 EUR, Porezi na imovinu (613) u iznosu od 255.000 EUR te Porezi na robu i usluge (614) u iznosu od 38.000 EUR. Planski podaci temeljeni su na pretpostavci da će se pozitivni trendovi naplate prihoda od poreza nastaviti i u idućem razdroblju. Osim toga pretpostavka je da će i prihodi od prometa nekretninama nastaviti postojeći rast zbog stanog porasta cijene nekretnina. Normalizacijom života nakon poremećaja uzrokovanim COVID-19 virusom i naplata poreza na robu i usluge trebala bi rasti u odnosu na protekla razdoblja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) planirane su u iznosu od 3.299.032 EUR. Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) planirane su u iznosu od 2.930.163 EUR, a Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u iznosu od 368.869 EUR. Od sredstava pomoći velik dio se odnosi na sredstva fiskalnog izravnanja koja su za 2023.g planirana u iznosu od 1.585.098 EUR. Ostali iznos pomoći odnosi se na pomoći pri provođenju EU projekata, te pomoći županijskog proračuna te pomoći MRRFEU.

Prihodi od imovine (64) planirani su u iznosu od 262.000 EUR. Unutar njih planirani su Prihodi od financijske imovine (641) u iznosu od 4.000 EUR te Prihodi od nefinancijske imovine (642) u iznosu od 258.000 EUR. Unutar ovih prihoda uračunati su prihodi od koncesija (poljoprivreda, plinske instalacije, parkiranje, dimnjačarske usluge…), zakup stanova, zamljišta i poslovnih prostora, javnih površina, naknade za služnost i za eksploataciju prirodnih bogatstava.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) planirani su u iznosu od 726.360 EUR. Upravne i administrativne pristojbe (651) planirane su u iznosu od 5.000 EUR. Prihodi po posebnim propisima (652) planirani su u iznosu od 262.360 EUR. Unutar prihoda po posebnim propisima planirani su prihodi vodnog gospodarstva, doprinosi za šume te ostali nespomenuti prihodi. Najveći dio planirani prihoda odnosi se na sudjelovanje roditelja u cijeni vrtića. Komunalni doprinosi i naknade (653) planirani su u iznosu od 459.000 EUR. Razlog povećanja plana u odnosu na prethodna razdoblja je planirano strože postupanje prema dužnicima za komunalnu naknadu i komunalni doprinos što uključuje češće slanje opomena i pokretanje ovršnih postupaka prema dužnicima koji se ogluše na pozive za plaćanje.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) planirani su u iznosu od 38.800 EUR. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) planirani su u iznosu od 34.551 EUR. Glavnina prihoda odnosi se na prihode proračunskih korisnika za njihove usluge u kinu i knjižnici. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663) planirane su u iznosu od 4.249 EUR.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) planirane su u iznosu od 81.500EUR. Kazne i upravne mjere (681) planirane su u iznosu od 500 EUR. Ostali prihodi (683) planirani su u iznosu od 81.000EUR. Glavninu ostalih prihoda čini plan prihoda od naplate naknade za korištenje odlagališta otpada.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred 7) planiran je u iznosu od 209.327 EUR. Osim redovnih prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta i stambenih prostora planirani su i prihodi od prodaje plinske mreže koji nisu realizirani u ovoj godini.

Rashodi i izdaci za 2023. godinu
RASHODI I IZDACI IZNOS U €
Rashodi za zaposlene 1.288.333,00
Materijalni rashodi 1.930.454,00
Financijski rashodi 62.588,00
Subvencije 257.500,00
Pomoći 16.600,00
Naknade građanima i kućanstvima 205.000,00
Ostali rashodi 1.099.823,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 13.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.019.955,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 99.078,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.002.389,00
UKUPNO 8.994.720,00
Chart by Visualizer

Rashodi

Rashodi poslovanja (razred 3) planirani su u proračunu za 2023.godinu u iznosu od 4.860.298 EUR.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.288.333 EUR. Plaće (Bruto) (311) planirane su u iznosu od 1.053.205 EUR. Unutar ovog iznosa planirane su bruto plaće radnika gradske uprave i proračunskih korisnika, te plaće zaposlenih na javnim radovima. Ostali rashodi za zaposlene (312) planirani su u iznosu od 89.858 EUR. Unutar ovog iznosa planirane su nagrade radnicima, dar za djecu, naknada za prehranu i sl. Doprinosi na plaće (313) planirani su u iznosu od 145.270 EUR. Troškovi doprinosa odnose se na doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu 1.930.454 EUR. Naknade troškova zaposlenima (321) planirani su u iznosu od 129.514 EUR. Unutar ovih troškova planirane su naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova. Rashodi za materijal i energiju (322) planirani su u iznosu od 320.815 EUR. Rashodi za usluge (323) planirani su u iznosu od 1.394.854 EUR. Usluge koje su obuhvaćene ovim rashodima su: usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i sl. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) planirane su u iznosu od 2.359 EUR. Troškovi osoba koje nisu radnici gradske uprave ili proračunskih korisnika pojavljaju se pri provođenju projekata ili kod protokolarnih aktivnosti. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su iznosu od 82.912 EUR te obuhvaćaju premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i sl.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 62.588 EUR. Kamate za primljene kredite i zajmove (342) planirane su u iznosu od 48.002 EUR. Ostali financijski rashodi (343) planirani su u iznosu od 14.586 EUR.

Subvencije (35) su planirane u iznosu od 257.500 EUR te su unutar ovih rashoda planirane subvencije poljoprivrednicima, Hrvatskom radiju valpovština, Valpovačkom poduzetničkom centru te poduzetnicima s područja grada Valpova.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) planirane su u iznosu od 16.600 EUR te obuhvaćaju pomoći školama na području grada.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) planirane su u iznosu od 205.000 EUR i obuhvaćaju jednokratne novčane potpore učenicima osnovnih škola s područja grada Valpova, sufinanciranje prijevoza učenika s teškoćama u razvoju s područja grada Valpova, sufinanciranje dijela cijene prijevoza redovnih učenika s područja grada Valpova, stipendije učenicima i studentima te socijalnu skrb.

Ostali rashodi (38) planirani su u iznosu od 1.099.823 EUR. Tekuće donacije (381) planirane su u iznosu od 783.924 EUR i odnose se na financiranje zaštite od požara, političkih stranaka, Turističke zajednice, udruga s područja grada,  Zajednice športskih udruga, privatnog dječjeg vrtića Moj bambi, sufinanciranje rada logopeda u SOS Dječjem selu Ladimirevci, Zajednice tehničke kulture te Gradskog društva Crvenog križa. Kapitalne donacije (382) planirane su u iznosu od 69.727 EUR. Izvanredni rashodi (385) planirani su u iznosu od 13.000 EUR koliko iznose sredstva proračunske zalihe. Kapitalne pomoći (386) planirane su u iznosu od 233.172 EUR i sastoje se od pomoći tvrtkama u vlasnišvu grada Valpova Urbanizmu d.o.o. i Dvorcu d.o.o.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planirani su u iznosu od 2.132.033 EUR. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) planirani su u iznosu od 13.000EUR i odnose se na kupovinu zemljišta ili nekretnina potrebnih za provedbu planiranih projekata. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 2.019.955 EUR i sastoje se od slijedećih stavki: građevinski objekti (421) u iznosu od 1.902.100 EUR, postrojenja i oprema u iznosu od 109.892 EUR, te knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu od 7.963 EUR. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planirani su u iznosu od 99.078 EUR za slijedeće rashode: Dodatna ulaganja na građevinskim objektim (451) u iznosu od 72.605 EUR, Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (452) u iznosu od 13.273 EUR te Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (454) u iznosu od 13.200 EUR.

Primici i izdaci

U proračunu za 2023.g planirani su Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.172.000 EUR. Kao dugoročno zaduživanje planiran je iznos od 1.243.000 EUR koji će biti namjenski iskorišten za financiranje projekata Dom kulture „Fabijan Šovagović” i Izgradnja Valpovačkog poduzetničkog centra, te kratkoročno zaduživanje u iznosu od 929.000 EUR. Prema uputama Ministarstva financija ukoliko se povrat kratkoročnog zaduženja vrši i u idućoj proračunskom godini ono se knjigovodstveno vodi na skupini 84 Primici od zaduživanja. Sukladno tome sredstva će biti korištena po potrebi za podmirenje rashoda ukoliko se ukaže potreba za premošćivanjem jaza između priljeva sredstava i dospijeća obaveza.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 2.002.389 EUR.

Izdaci za otplatu zajmova planirani su 322.289 EUR za redovnu otplatu dugoročnih kredita, 937.000 EUR za otplatu kredita od primljenih sredstava pomoći koje temeljem zakonskih odredbi moraju biti upotrijebljeni za otplatu kredita, 53.100 EUR za otplatu kredita proračunu te 690.000 EUR za otplatu kratkoročnih kredita.

Obrazloženje prenesenog manjka

Odlukom o pokriću manjka iz 2021.g u proračunu grada valpova za 2022. godinu, te projekcijama za 2023. i 2024. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Valpova na svojoj 9. sjednici 22. prosinca 2021. bilo je planirano da će u narednom razdoblju manjak za pokriće iznositi 13.000.000 kn ili prema tečaju za preračunavanje 1.725.396,51 EUR. Prema gore navedenoj odluci, bilo je planirano da se tokom 2022.g. pokrije iznos od 3.000.000 kn ili 398.168,43 EUR. Budući da se plan izrađuje znatno prije no što su dostupni konačni financijski podaci za tekuću godinu, često se dešava da plan znatno odstupa od realnog stanja. Slijedom toga manjak za pokriće u idućem razdoblju iznosio je 8.644.849 kn ili 1.147.368,64 EUR što je znatno manje od prvotno planiranog iznosa. Uslijed inflatornih pritisaka na sve robe i usluge, te naročito kao posljedica porasta troškova energenata, prema trenutno dostupnim podacima smatramo da nije moguće planirati znatnije smanjenje manjka iz 2023. godini, te će kao planski podaci za pokriće u narednom razdoblju koristiti iznos od 1.100.000 EUR te je u skladu s tim izrađen i višegodišnji plan uravnoteženja kojim se planira manjak podmiriti slijedećom dinamikom: 2023. g – 200.000 EUR, 2024.g. -365.000 EUR te 2025.g -535.000 EUR.