Prijava komunalnog nereda

JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK

GRADA VALPOVA

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA

Pravo na prijavu komunalnog nereda može ostvariti i koristiti svaka osoba koja na području Grada Valpova primjeti nepropisno odbačeni otpad.

UVJETI PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava komunalnog nereda ostvaruje se popunjavanjem predviđenog on line obrazca na web stranici Grada Valpova https://valpovo.hr  u kojem se unose podaci o:

 • lokaciji komunalnog nereda (adresa, kućni broj i sl.),
 • vrsti komunalnog nereda/problema:
 • oštećen prometni znak,
 • oštećen kolnik (ivičnjak, rupa na cesti),
 • divlje odlagalište otpada,
 • oštećena klupa,
 • oštećen koš za smeće,
 • neispražnjem koš za smeće,
 • oštećeni ili uništeni nasadi (cvijeće, drveće),
 • neočišćen putni kanal,
 • nelegalna gradnja,
 • uginula ili pregažena životinja,
 • napuštena životinja, lutalica.
 • dodatni opis,
 • e-mail adresa prijavitelja,

U prilogu, na dnu weba, nalazi se i privole za obradu osobnih podataka.

UPRAVNA PRISTOJBA

Postupak je oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.

PRAVNI TEMELJ

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).