Matko Šutalo, dipl. iur.
gradonačelnik

Telefon: 031-656-200
Mail: mail@valpovo.hr

Marko Barišić, mag. iur.
zamjenik gradonačelnika

Telefon: 031-656-200
Mail: mail@valpovo.hr

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Gradonačelnik obavlja slijedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Grada:

– priprema prijedloge općih akata,
– izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
– ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od petnaest (15) dana otkloni uočene nedostatke. Ako predstavničko tijelo to ne učini dužan je u roku od osam (8) dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne samouprave,
– usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
– upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i prihodima i rashodima, odnosno naredbodavac je za izvršenje gradskog proračuna,
– odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i odlukama Gradskog vijeća.

Zamjenici gradonačelnika i njihove ovlasti

U jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika gradonačelnik ima dva (2) zamjenika koji se biraju zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku, kao i gradonačelnik. Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik. Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradonačelnika.