STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

TEMELJNE ODREDBE

Jedna od osnovnih odrednica politike Grada Valpova je korištenje mjera koje omogućavaju kvalitetniji pristup prema mladima u pravcu ublažavanja nezaposlenosti, naročito za osobe visokog ili višeg stupnja naobrazbe. Zbog toga je Grad Valpovo od 2011. godine uključen u program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.“.

Osnovni cilj ovog programa je mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigurati kroz volontiranje ulazak na tržište rada, te im pomoći u stjecanju radnog iskustva koje bi im omogućilo polaganje stručnih ispita. 

Za svakog polaznika stručnog osposobljavanja osigurana je naknada preko resornog Ministarstva u iznosu od 2.400,00 kn neto, trošak prijevoza ovisno o mjestu stanovanja, te su predviđene i dodatne uplate u mirovinski i zdravstveni stup osiguranja. 

Grad Valpovo je otvoren za suradnju kako sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje tako i sa drugim državnim institucijama, provodeći njihove poticajne programe kojima se povećava motiviranost za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlenih osoba i drugih ranjivih skupina nezaposlenih, s osobitim naglaskom na njihovu socijalnu uključenost.  

 

UVJETI ZA PRIJEM

Osobe koje se primaju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Valpovo moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12), i to kako slijedi u nastavku:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

- prijava u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, 

- odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

- da osoba nema više od jedne godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

- da za osobu ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene odredbom članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

POSTUPAK PRIJEMA

Sve zainteresirane osobe koje žele odraditi stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Valpovu obavezne su podnijeti potpunu i pravovremenu prijavu na Javni poziv, koji se raspisuje dva ili tri puta godišnje ovisno o potrebama Grada Valpova.

Uz prijavu na Javni poziv obavezno je dostaviti slijedeću dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. Životopis (vlastoručno potpisan);

2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice);

3. Potvrda nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba;

4. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i struci (preslika diplome, potvrde ili svjedodžbe);

5. Dokaz o tome da nema više od jedne godine odgovarajućeg stručnog radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovali (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);

6. Uvjerenje o nekažnjavanju i činjenici da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu.

GRAD VALPOVO

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti

Matije Gupca 32

31 550 Valpovo

n/p Marko Vuksanić

 

Napomena: 

Na stručno osposobljavanje u Grad Valpovo primaju se polaznici sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem (ekonomist/ica, poslovni tajnik/ica, komercijalist/ica, gimnazijsko obrazovanje), te polaznici sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem društvenog ili humanističkog usmjerenja. 

 

DODATNE INFORMACIJE

Osoba zadužena za provedbu programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ od strane Grada Valpova:

Marko Vuksanić, univ.spec.oec.

Viši stručni suradnik za poljoprivredno zemljište i gospodarstvo

 

Grad Valpovo

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti

Matije Gupca 32

31 550 Valpovo

Tel: 031 / 656 – 213

Fax: 031 / 651 - 408

Mob: 098 900 5794

E-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Web: www.valpovo.hr 

 

LINK: 

Javni poziv - stručno osposobljavanje za 2016. godinu 

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Valpovo 2016.

---

Plan prijema za 2015. godinu