JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE OD POSEBNOG ZNAČAJA

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD VALPOVO

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 09/16), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu 

namijenjenih financiranju programa i projekata udruga od posebnog značaja za Grad Valpovo u 2017. godini, Klasa: 402-08/17-01/29, Urbroj: 2185/01-3-17-1, od 16. veljače 2017. godine, te članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/04, 2/13 i 7/13), raspisuje slijedeći 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja za Grad Valpovo u 2017. godini

 

Grad Valpovo poziva sve udruge od posebnog značaja za Grad Valpovo da se prijave na financijsku podršku u provođenju programa ili projekata koji doprinose razvoju zajednice. 

Udruge suglasno ovom Natječaju mogu prijaviti program ili projekt za slijedeća područja djelovanja: 

 

1. organizacija aktivnosti za djecu i mladež

2. odgoj i obrazovanje

3. razvoj i demokratizacija društva

4. promicanje vrijednosti Domovinskog rata

5. povećanje turističke ponude

6. poljoprivreda, ribarstvo, uzgoj i zaštita divljači i životinja

7. očuvanje okoliša

8. rad sa starijim osobama

9. turizam

10. tradicionalne manifestacije, glazba, edukacije, izdavaštvo

11. promicanje zdravog načina života i rekreacije, zaštita zdravlja 

12. afirmacija i unaprjeđenje volonterizma.

 

Obvezna dokumentacija: 

 

A Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja za Grad Valpovo u 2017. godini.pdf

B Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu - udruge od posebnog značaja.pdf

 

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE.docx

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta.docx

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta.xls

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu.doc

3.5. Obrazac zivotopisa voditelja programa ili projekta.doc

3.6. Obrazac izjave o financiranim projektima.doc

3.7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti.docx

4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.doc

5. Obrazac za ocjenu kvalitete - vrijednosti programa ili projekta.doc

6. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta.docx

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta.doc

7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.xlsx