JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI GRADA VALPOVA U 2017. GODINI

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 09/16), Odluke o načinu

raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga iz područja humanitarne i zdravstvene skrbi Grada Valpova, Klasa: 550-01/17-01/32, Urbroj: 2185/01-3-17-1, od 13. veljače 2017. godine, te članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/04, 2/13 i 7/13), raspisuje slijedeći 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za financiranje programa i projekata udruga iz područja humanitarne i zdravstvene skrbi Grada Valpova u 2017. godini

 

Grad Valpovo poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području humanitarne i zdravstvene skrbi da se prijave na financijsku podršku u provođenju programa ili projekata koji su od interesa za Grad Valpovo i koji doprinose razvoju humanitarne i zdravstvene skrbi u zajednici.

 

Obvezna dokumentacija:

A Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja kulture (amaterske udruge) Grada Valpova u 2017. godini.pdf

B Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu - područje kultura.pdf

 

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE.docx

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta.docx

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta.xls

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu.doc

3.5. Obrazac zivotopisa voditelja programa ili projekta.doc

3.6. Obrazac izjave o financiranim projektima.doc

3.7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti.docx

4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.doc

5. Obrazac za ocjenu kvalitete - vrijednosti programa ili projekta.doc

6. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta.docx

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta.doc

7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.xlsx