Djelokrug rada

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana grada Valpova. Gradsko vijeće ima 15 članova. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Funkcija gradskog vijećnika je izborna i obnaša se počasno. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Gradsko vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, kao jedinice lokalne samouprave, obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Način rada Gradskog vijeća, te prava i obveze vijećnika uređeni su Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Valpova. (Adresa: Gradsko vijeće, Matije Gupca 32, Valpovo)

Poslovnik o radu gradskog vijeća